Artgold2 Albania

Projekti “Artgold2 Albania”, mbështetur nga ARTGOLD2/UNDP

Për të kontribuar në rritjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Qarkun e Vlorës, roli kryesor i Auledës ishte harmonizimi i shërbimeve, veprimeve, nismave dhe projekteve në përputhje me planin strategjik të zhvillimit të territorit.

 • Të bashkëpunojë në përpunimin e planit strategjik të zhvillimit, të mbështesë procesin e planifikimit, në përgatitjen e projekteve, të fillojë zbatimin e nismave pilot dhe të monitorojë rezultatet e tyre.

 • Ofroje mbështetje logjistike, organizative dhe relacionale për UNDP/ArtGold 2 për zbatimin e tij në Vlorë

 • Ofroje shërbime për popullsinë dhe institucionet lokale për zhvillimin e ekonomive lokale duke përfshirë mbështetjen për zinxhirët strategjikë të vlerës, mbështetjen për grupet dhe komunitetet më të pafavorizuara

 • Sigurimi i mbështetjes dhe bashkëpunimit për zbatimin e ArtGold 2, komponenti i Laboratorit të Shkollës “Universitas” në Qarkun e Vlorës.

 • Lehtësimi i partneriteteve ndërkombëtare, duke u fokusuar në projektet kryesore prioritare që do të identifikohen në rrjedhën e procesit të planifikimit strategjik.

 • Zhvillon planin strategjik 5 të Auledës.

PLANIFIKIMI STRATEGJIK I QARKUT VLORË PROCESI DHE AKTIVITETET

 • Prezantimi i nismës së planifikimit strategjik dhe analizës paraprake.
 • Ngritja e kapaciteteve të aktorëve lokalë për procesin e planifikimit strategjik
 • Monitorimi i bazës së të dhënave të planeve ekzistuese.

 Prezantimi i iniciativës së planifikimit strategjik

Aktivitetet u paraprine nga një prezantim i detajuar i procesit të hartimit të Planit Strategjik. Ekspertët e UNDP Andrea Nobili dhe Federica Di Pietro Antonio në bashkëpunim me Auleda zhvilluan një takim me stafin teknik të Auleda-s.

Identifikimi i aktoreve lokal.

AULEDA gjatë kësaj faze identifikoi aktorë të mundshëm të cilët do të përbëjnë grupet e synuara të diskutimit për të identifikuar prioritetet dhe skenarët e mundshëm të zhvillimit.

Rezultate te arritura:

 • Harta e planeve ekzistuese të Rajonit.
 • Studim për zinxhirin e vlerës në qarkun e Vlorës
 • 4 projekte të integruara produktive për qarkun e Vlorës.
 • Realizimi i Projekt Plani Strategjik i qarkut të Vlorës.
 • Organogram i ri Auleda, statut i ri, manual i ri i menaxhimit.
 • 8 plane biznesi të përgatitura, 4 të paraqitura në Komisionin e Kredive, 3 të miratuara.
 • 3 shoqata të reja u krijuan, 1 u mbështet.
 • 2 forume prodhuesish, forumi i bletarisë dhe forumi i MPO.
 • 3 punëtori me prodhues në fusha të ndryshme aktivitetesh.