U organizuan sesionet e trajnimit per eficencen energjetike dhe investimet ne burime te rinovueshme te energjise

AULEDA, in collaboration with partners promotes green navigation, innovation and intellectual property in the marine industry sector.
September 23, 2022

U organizuan sesionet e trajnimit per eficencen energjetike dhe investimet ne burime te rinovueshme te energjise

Ne datat 7 dhe 13 Prill 2022 u organizuan sesionet e trajnimit per eficencen energjetike dhe investimet ne burime te rinovueshme te energjise Pjesmarres ne trajnim ishin anetaret e Unionit te Operatoreve Turistike, Dega Vlore si dhe Shoqata ARTA – Aulona Regional Tourism Association Trajnimi u zhvillua ne kuader te Projektit SMENSWICT qe po implementohet nga Bashkia Vlore, partner zyrtar ne projekt.

Auleda – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, ne cilesine e ekspertizes teknike i njohu pjesmarresit, pronare dhe administratore hotelesh me kuadrin ligjor per investimet ne energjite e rinovueshme ( energji e paster) me statusin e veteperdoruesit apo te prodhuesit, mekanizmat ligjore dhe financiare per te perfituar statusin e investitorit, cmimet per njesi prodhimi energjie, kapacitetin prodhues, specifikime teknike te impianteve, reduktimin e kostove per energjine elektrike dhe nevojen e nje kuadri te ri ligjor per te vene ne eficence perdorimin e tepricave mujore te energjise te prodhuar nga veteperdoruesit ne sezonin veror, kur eshte piku i aktivitetit turistik.

Rritja e kapacitetit energjitik per veteperdoruesit nga 500 KW ne 1000 KW, lejimi i investimit per panelet fotovoltaike ne zona distante nga zona e zhvillimit te aktivitetit te biznesit, aprovimi i ligjit per komunitetet energjetike, marreveshje e re me OSHE- ne per te kryer bilancin e energjise se prodhuar me ate te shpenzuar jo me baze mujore por me baze vjetore ishin disa nga kerkesat e pjesemarresve jane disa nga kerkesat e bizneseve qe operojne ne sektorin e turizmit.

Bizneset pjesmarrese ne trajnim shfaqen interes per skemat mbeshtetese financiare te ofruara ne forme granti apo kredie te bute per instalimin e paneleve fotovoltaike dhe burimeve te tjera te rinovueshme te energjise.

Auleda – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, ne cilesine e ekspertizes teknike i njohu pjesmarresit, pronare dhe administratore hotelesh me kuadrin ligjor per investimet ne energjite e rinovueshme ( energji e paster) me statusin e veteperdoruesit apo te prodhuesit, mekanizmat ligjore dhe financiare per te perfituar statusin e investitorit, cmimet per njesi prodhimi energjie, kapacitetin prodhues, specifikime teknike te impianteve, reduktimin e kostove per energjine elektrike dhe nevojen e nje kuadri te ri ligjor per te vene ne eficence perdorimin e tepricave mujore te energjise te prodhuar nga veteperdoruesit ne sezonin veror, kur eshte piku i aktivitetit turistik.  

Rritja e kapacitetit energjitik per veteperdoruesit nga 500 KW ne 1000 KW, lejimi i investimit per panelet fotovoltaike ne zona distante nga zona e zhvillimit te aktivitetit te biznesit, aprovimi i ligjit per komunitetet energjetike, marreveshje e re me OSHE- ne per te kryer bilancin e energjise se prodhuar me ate te shpenzuar jo me baze mujore por me baze vjetore ishin disa nga kerkesat e pjesemarresve jane disa nga kerkesat e bizneseve qe operojne ne sektorin e turizmit.

Bizneset pjesmarrese ne trajnim shfaqen interes per skemat mbeshtetese financiare te ofruara ne forme granti apo kredie te bute per instalimin e paneleve fotovoltaike dhe burimeve te tjera te rinovueshme te energjise. 

foto 2