TRANS-EDU-NET:

Programi Ballkano – Mesdhetar INTERREG

PROJEKTI   TRANS EDU NET

 

  Përshkrimi

Në epokën e sfidave të reja teknologjike, pjesa e re e popullsisë luan një rol të rëndësishëm dhe është një burim jetik për inovacionin, zhvillimin e sipërmarrjes dhe ndryshimin në industrinë e turizmit dhe segmentet përkatëse të tregut. Të rinjtë mendojnë jashtë kutisë, shtyjnë kufijtë dhe eksperimentojnë me risinë në çdo industri. Për më tepër, në një ekonomi të re dhe  fleksible, në të cilën TIK, kultura dhe shoqëria lokale, arsimi dhe përvoja e udhëtimit bëhen pjesë e zinxhirit të vlerës së turizmit, ato luajnë një rol jetik. Sipas OBT-së, “Udhëtimi për të rinjtë ka kaluar shumë përtej statusit të tij origjinal si një vend i specializuar udhëtimi për t’u bërë një element i rëndësishëm i përzierjes së udhëtimit në çdo destinacion turistik”. Për të rinjtë udhëtimi është një formë dhe mënyrë mësimi, një burim njohurish të vlefshme të nevojshme për karrierë dhe vetë-zhvillim dhe njohuritë dhe aftësitë sipërmarrëse të fituara mund t’u japin atyre fuqi për të ndryshuar mjedisin dhe për të kontribuar në atraktivitetin e rajoneve të përfshira. Sidomos brenda rajonit Ballkano-Mesdhetar, ka nevojë për arsimim më të mirë së bashku me mundësi më të mira pune dhe një mjedis të zhvilluar për sipërmarrësit. Ka norma të larta papunësie, veçanërisht në mesin e të rinjve në vendet e përfshira.

 

Nëpërmjet aktiviteteve të tij projekti do të rrisë kulturën e të mësuarit të të rinjve dhe do t’u sigurojë atyre një mjedis të aksesueshëm për të menduarit sipërmarrës në industrinë e turizmit. Nëpërmjet ekspertizës së të gjithë partnerëve, projekti do të zgjerojë ndikimin e tij. LP ka përvojë në menaxhimin e platformave interaktive në fushën e turizmit. Duke pasur një rrjet të vlefshëm partnerësh, ai do të kontribuojë në shpërndarjen e rezultateve të projektit jashtë vendeve të përfshira. Përfitimet e projektit do të jenë rritja e angazhimit të të rinjve si partnerë të vlefshëm në ndërtimin e të ardhmes më të begatë dhe më të sigurt.

 

Objektivat:

Objektivi i përgjithshëm: Të inkurajojë bashkëpunimin dhe rrjetëzimin ndërmjet subjekteve të biznesit, politikëbërësve dhe institucioneve trajnuese dhe arsimore për të zhvilluar një sistem mësimor inovativ, për të rritur aftësitë dhe për të nxitur të mësuarit sipërmarrës në fushën e turizmit.

Objektivat specifike:

 • Të rrisë dhe zgjerojë kapacitetin për zhvillimin dhe ndarjen e aftësive sipërmarrëse në industrinë e turizmit nëpërmjet teknologjive moderne, me aspiratën për të rritur punësueshmërinë e të rinjve në një mjedis të aksesueshëm dhe tërheqës për bashkëpunim.
 • Të hartojë dhe vlerësojë potencialin dhe ndikimin e të mësuarit sipërmarrës në fushën e turizmit; – Të krijohet një mjedis i aksesueshëm i turizmit transnacional në internet për të rinjtë në Greqi, Bullgari, Shqipëri dhe Maqedoni
 • Të inkurajojë të rinjtë në rajonet kufitare që të zhvillojnë biznesin e tyre në fushën e turizmit (dhe segmenteve të lidhura me të), duke përfituar plotësisht nga asetet rajonale dhe potenciali duke siguruar punësim të qëndrueshëm në rajon.
 • Të përmirësojë kapacitetet inovative përmes promovimit të njohurive dhe aftësive të reja në fushën e turizmit. Projekti po kontribuon drejtpërdrejt në arritjen e SO1.3. ‘’Territoret e dijes’’. Ai do të ndërtohet mbi potencialin e sipërmarrjes dhe turizmit të rajoneve të përfshira dhe do të përmirësojë konkurrencën territoriale, duke promovuar dhe mbështetur shfaqjen e SME-ve të reja. Ai do të përdorë rritjen e rolit të arsimit dhe formimit profesional dhe do të fokusohet në industrinë e turizmit. Duke lidhur përfaqësuesit e arsimit, biznesit dhe autoriteteve publike, projekti synon të transpozojë inovacionin në praktikat dhe proceset e biznesit. Së fundi, projekti do t’u mundësojë sipërmarrësve të shfrytëzojnë teknologjitë informative dhe potencialin turistik dhe të fitojnë aftësitë e nevojshme për të rritur konkurrencën e tyre për t’u rritur drejt tregjeve të tjera dhe për të futur inovacion në të gjitha fazat e ciklit të tyre të biznesit.

 

Rezultatet e pritura:

Strategjia transnacionale për organizimin e trajnimeve dhe kurrikulave drejt rritjes dhe punësimit të të rinjve në turizëm Udhërrëfyes i përbashkët për materialet dhe veçoritë edukative

Manual trajnimi shumëgjuhësh në internet për edukimin sipërmarrës, materialet e trajnimit dhe transferimin e njohurive mbi zhvillimin e sipërmarrjes dhe sesionet për të rinjtë, përfshirë. personat me aftësi të kufizuara.

 

4 modelet e kurrikulës në mësimin sipërmarrës:

 

1) Sipërmarrja transnacionale.

2) Sipërmarrje e qëndrueshme.

3) Sipërmarrje në turizëm (përfshirë “rritjen e gjelbër”) dhe industritë e lidhura me to.

4) Sipërmarrje në teknologjitë e reja dhe industritë e lidhura me to. Platformë edukative online me mjete interaktive, me module të ndryshme trajnimi të personalizuara – në 5 gjuhë, deri në 200 persona të trajnuar.

 • 4 Dhoma Sipërmarrëse fizike virtuale dhe te pajisura si një mjet për mentorim sipërmarrës ndërkombëtar që përmban intervista video me përfaqësues të biznesit nga industritë e lidhura me turizmin (përfshirë eko mobilitetin). Kjo skemë mësimore e përshtatur do të rrisë konkurrencën e SME-ve në industritë e lidhura me turizmin Kompanitë e biznesit virtual – deri në 12 (3 për vend). Palët e interesuara lokale – shkollat ​​e AFP-së, organizatat e turizmit dhe autoritetet lokale mund të bashkohen si mentorë dhe mbikëqyrës.
 • 4 stenda ekspozitash të përdorura në panairet dhe ekspozitat lokale të punës për të promovuar mundësi punësimi. Lojë edukative shumëgjuhëshe simuluese biznesi në fushën e turizmit dhe industrive të ngjashme përfshirë edhe një aplikacion.
 • Konkurs 3-ditor Transnacional Start-up në Sofje – deri në 80 pjesëmarrës gjithsej.
 • 4 trajnime për transferimin e njohurive në Selanik, Sofje, Vlorë dhe Kërçovë që synojnë të forcojnë dhe mbështesin punësimin e të rinjve përtej kufijve – deri në 80 pjesëmarrës në total.
 • 2 kampe edukative transnacionale 4-ditore (Edu-Camp) 1 në Selanik dhe 1 në Vlorë – deri në 80 pjesëmarrës në total.
 • 4 seminare të shpërndarjes ndërmjet SME-ve dhe shkollave të AFP-së në Vlorë, Sofje, Selanik dhe Kërçovë – deri në 60 pjesëmarrës.

 

TRANS-EDU-NET pritet të sjellë rezultatet e mëposhtme;

Krijimi i një

 • Krijimin e një rrjeti arsimor të përshtatur midis subjekteve të biznesit, autoriteteve lokale dhe institucioneve arsimore për të zhvilluar një mjet inovativ të të mësuarit dhe për të nxitur të mësuarit sipërmarrës për të rinjtë në fushën e industrive të lidhura me turizmin. Rrjeti i krijuar do të ekzistojë më tej pas përfundimit të projektit duke synuar përfshirjen e aktorëve të tjerë nga mjedisi arsimor dhe biznesi duke kontribuar kështu në më shumë mundësi punësimi.
 • Projekti do të ndërtojë një urë të fortë midis arsimit, praktikës së biznesit dhe nevojave ekonomike të rajoneve duke kontribuar në një zonë më konkurruese dhe të qëndrueshme. Ai do të mbështesë më tej shkëmbimin e njohurive dhe krijimin e një mjedisi sipërmarrës të përbashkët transnacional për të rinjtë duke inkurajuar krijimin e kompanive fillestare, veçanërisht në fushën e turizmit dhe teknologjive të reja. Ai do të zhvillojë aftësitë sipërmarrëse dhe mendësinë e pjesëmarrësve, duke përmirësuar mundësitë e tyre në tregun e punës dhe duke rritur konkurrencën e tyre. Ai do të mbështesë identifikimin e mundësive për zhvillimin e hyrjes transnacionale. Dhomat, Rrjeti Arsimor dhe Lojë Simulimi i Biznesit ndërmjet pjesëmarrësve nga vendet pjesëmarrëse. Duke kuptuar nevojat, mundësitë dhe ndikimin e lartë social të sipërmarrjes dhe lidershipit të grave, partnerët e konsorciumit parashikojnë një pjesëmarrje dinamike të grave në projekt dhe vendosin objektivin që ar. 50% e të trajnuarve do të jenë femra të reja.

Projekti do të rezultojë në rritjen e bashkëpunimit transnacional në fushën e turizmit dhe do të përshkruajë mundësitë e punësimit të të rinjve përmes vizitave dhe pjesëmarrjes në panairet lokale të punës. TRANS-EDU-NET pritet të rrisë vlerën ekonomike dhe kulturore të përvojave të sipërmarrësve të rinj. Ai do të krijojë ndërgjegjësim për mundësitë lokale arsimore që do të rrisin aktivitetin ekonomik transnacional, do të krijojnë vende të reja pune dhe do të mbështesin konkurrencën e ndershme.

 

Partnerët:

  Grupi  Kombëtar i Turizmit “Guidë Bullgare”, Bullgari

AULEDA –  Qendër e Zhvillimi Ekonomik Lokal, Qarku Vlorë, Shqipëri

Komuna e Kërçovës, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

Universiteti Aristoteli i Selanikut, Departamenti i Inxhinierisë Mekanike, Greqi

Drejtoria Rajonale e Profesionistëve Publikë Vlorë, Shqipëri