Date 01.07.2020
Muncipality of Finiq
Municipality of Finiq FINIQ, 9716, Albania
Our ref: Nr 2
INVITATION TO TENDER FOR SUPPLY CONTRACT

RyTHM Project
Interreg IPA CBC Greece – Albania


Livadhja – Pajisjet e Qendrës Kulturore, Del 3.3.4 -Projekti “RyTHM” -Nxitja e Kreativitetit dhe Lidhja e Aseteve Kulturore Përmes Monumenteve.
Nr. Ref. 02
Numri i LOT-eve: 3
Bashkia e Finiqit, synon të japë një kontratë furnizimi për Livadhjan – Pajisjet e Qendrës Kulturore, Del 3.3.4 në kuadër të projektit “RyTHM” – Nxitja e Kreativitetit dhe Lidhja e Aseteve Kulturore Përmes Monumenteve në LIVADHJA me ndihmë financiare nga Programi INTERREG IPA CBC Greqi – Shqipëri 2014 -2020.
Procedura e Prokurimit do te zhvillohet ne tre LOT-e
• LOT-i i pare: Prokurimi i pajisjeve audio dhe te ndricimit me vlere 62145 EURO pa TVSH.
• LOT-i i dyte: Prokurimi i pajisjeve skene dhe karrige teatri me vlere 41575 EURO pa TVSH
• LOT-i i trete: Prokurimi i pajisjeve te kondicionimit me vlere 22530 EURO pa TVSH.
Dosja e tenderit është në dispozicion nga Bashkia e Finiqit në CD Rom për të gjitha kompanitë ose konsorciumet e kompanive që janë të interesuar të marrin pjesë në këtë tender sipas LOT-eve te siperpermendura.

Kushtet e referencave dhe udhëzimeve për tenderuesit do të publikohen në faqen zyrtare në internet të Bashkisë Finiq, në faqen zyrtare të ekspertit tonë të jashtëm AULEDA – Agjensia Lokale e Zhvillimit Ekonomik si dhe në TV Lokal.
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 21.08.2020
Informacioni i mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në faqen e internetit të Autoritetit Kontraktues si dhe personit përgjegjës vijues.

VELTA DALANAJ
Bashkia e Finiqit
FINIQ, Kodi postar 9716
Tel +355 686055695
E-mail: bashkia.finiq@gmail.com, bfiniq.euprograms@gmail.com

Download Documents

       • Contract Notice – RyTHM
       • Instructions – RyTHM
       • Technical Specifications – RyTHMYours sincerely
Mirela KOCI
Executive Director