Date 01.06.2021
Muncipality of Finiq
Municipality of Finiq FINIQ, 9716, Albania
Our ref: Nr 2
INVITATION TO TENDER FOR INFRASTRUCTURE & WORKS

SOLIS Project
Interreg IPA CBC Greece – Albania


TENDER I HAPUR LOKAL ME SHPALLJE
INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2
Projekti SOLIS – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy.
Numri i references: 02

Bashkia e Finiqit synon te lidhe kontrate me subjekte te interesuara per te dhene oferten e tyre teknike dhe financiare per Tenderin INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2, SOLIS PROJECT – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy, projekt i financuar me fonde te Komunitetit Europian, Programi Greqi-Shqiperi 2014 -2020.
Dosja e plote e tenderit eshte e vlefshme ne Bashkine Finiq ne CD – Rom dhe mund te terhiqet ng ate gjitha kompanite apo konsortiumet e kompanive qe jane te interesuara per te marre pjese ne kete tender. Termat e References dhe instruksionet e tenderit do te publikohen ne faqen zyrtare te Bashkise Finiq, faqen zyrtare te AULEDA-s Agjencise se Zhvillimit Ekonomik Lokal ekspert I jashtem i bashkise Finiq si dhe televizionet lokale.
Deadline per paraqitjen e ofertave eshte 30 Qershor 2021 ora 16:00.
Informacion shtese sqarime/pyetje do te publikohen ne website nga Autoriteti Kontraktues si dhe nga personi pergjegjes per zhvillimin e tij. Ilir Mehmeti
Municipality of Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716
Tel +355 686055695
E-mail: bashkia.finiq@gmail.com, bfiniq.euprograms@gmail.com

Download Documents

       • Contract Notice – SOLIS
       • Instructions – SOLIS
       • Notice – SOLISYours sincerely
Mirela KOCI
Executive Director