SUBJECT: TENDER ANOUNCEMENT

LOCAL OPENED PROCUREMENT PROCEDURE
INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2

SOLIS PROJECT – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy.

REF No 02

The Municipality of FINIQ, intends to award a infrastructure & works contract for INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2, SOLIS PROJECT – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy, with financial assistance from the INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014 -2020.

The tender dossier is available from Municipality of Finiq in CD Rom to all the companies or consortiums of companies that are interested to participate for this tender. The terms of references and instruction for tenderers will be published in Official web page of Finiq Municipality, Official webpage of our external expert AULEDA – Local Economic Development Agency as well as in the Local TV.

The deadline for submission of expression of interest is 29 of October 2020
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of Contracting Authority as well as to the following responsible person.
Ilir Papa
Municipality of Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716
Tel +355 67 577 4727
E-mail: bashkia.finiq@gmail.com, bfiniq.euprograms@gmail.com

LENDA: NJOFTIM TENDERI

TENDER I HAPUR LOKAL ME SHPALLJE
INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2

Projekti SOLIS – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy.

Numri i references: 02

Bashkia e Finiqit synon të lidhë kontratë me subjekte të interesuara për të dhënë ofertën e tyre teknike dhe financiare për Tenderin INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2, SOLIS PROJECT – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy, projekt i financuar me fonde të Komunitetit Europian, Programi Greqi-Shqiperi 2014 -2020.

Dosja e plotë e tenderit është e vlefshme në Bashkinë Finiq në CD – Rom dhe mund të tërhiqet nga të gjitha kompanitë apo konsortiumet e kompanive që janë të interesuara për të marrë pjesë në këtë tender. Termat e Referencës dhe instruksionet e tenderit do të publikohen në faqen zyrtare të Bashkisë Finiq, faqen zyrtare të AULEDA-s Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal ekspert I jashtem i bashkise Finiq si dhe televizionet lokale.

Afati për paraqitjen e shprehjeve të interesit është data 29 Tetor 2021 ora 16:00.
Informacion shtesë sqarime/pyetje do të publikohen në website nga Autoriteti Kontraktues si dhe nga personi përgjegjës për zhvillimin e tij.
Ilir Papa
Municipality of Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716
Tel +355 67 577 4727
E-mail: bashkia.finiq@gmail.com, bfiniq.euprograms@gmail.com

Documents/dokumenta: