Archive

Zhvillim rural dhe agrikulture

Projekti “Ekonomia rurale dhe rinia” synon mbështetjen dhe asistencën teknike të të gjithë aktorëve që ndikojnë në zhvillimin rural në zonat me një profil të qartë të resortit...

GLV (Grupi Lokal i Veprimit) - Grupi Lokal i Veprimit është një komponent kryesor i nismës LEADER të BE-së. GLV-ja është bërë nga institucione apo individë, qofshin partnerë privatë apo publikë në një zonë rurale dhe përfshin përfaqësues të sektorëve të ndryshëm...

Modeli i partneritetit për turizmin e qëndrueshëm në zonat rurale. (Faza e parë) Qëllimi i projektit ishte krijimi i një partneriteti të qëndrueshëm ndërmjet administratave vendore, enteve publike dhe private...

Projekti “Për të kontribuar në rritjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në Qarkun e Vlorës, roli kryesor i Auledës ishte harmonizimi i shërbimeve, veprimeve, nismave dhe projekteve në përputhje me planin strategjik të zhvillimit të territorit.

Subjektet publike dhe private në Adriatik dhe gjetkë kanë identifikuar një sfidë për gjetjen e një gjuhe të përbashkët dhe fushës së interesit midis kërkimit dhe inovacionit...

Qëllimi i këtij projekti është të ofrojë mbështetje për strukturat e 3 GLV-ve në qarqet e Shkodrës dhe Vlorës në mënyrë që ato të forcojnë kapacitetin gjinor duke rritur përfshirjen sasiore dhe cilësore të grupeve të grave rurale.

Projekti "Ekonomia rurale dhe rinia" synon mbështetjen dhe asistencën teknike të të gjithë aktorëve që ndikojnë në zhvillimin rural në zonat me një profil të qartë të resortit. Nëpërmjet këtij projekti synojmë të...