ARKIVI

Projekte sociale

Objektivi i përgjithshëm i projektit Blue SKILLS është të forcojë integrimin e sistemeve arsimore dhe formimit profesional në zonën e Adriatikut nëpërmjet harmonizimit të arsimit të ndryshëm...

Mbështetje në favor të politikave për të miturit në Shqipëri, forcimi institucional për decentralizimin e shërbimeve sociale dhe shërbimeve kombëtare për adoptimin dhe mbrojtjen...

Projekti synonte përmirësimin e statusit social të grave përmes grumbullimit të bimëve mjekësore që gjenerojnë të ardhura nga tregtimi i bimëve...

Qëllimi i projektit ishte të mbështeste fuqizimin profesional të komuniteteve rome dhe egjiptiane në rajonet shqiptare të Vlorës dhe Beratit, si dhe të sigurojë 60 romë dhe egjiptianë që jetojnë në...

Ndërmarrje sociale për integrimin psikosocial të pacientëve të spitalit psikiatrik të qytetit të Vlorës. Financuar nga Rajoni i Pulias...

Programi i Shkëmbimit të Njohurive për Sistemin Shkollor të Adriatikut (KEPASS) është një projekt që synon të promovojë lëvizshmërinë e studentëve në nivelin e shkollës së mesme, duke iu përgjigjur nevojës në rritje për një sfidë...

Qëllimi i realizimit të këtij projekti ishte krijimi i dy qendrave informative të cilat do të shërbejnë si pikë referimi për informimin e qytetarëve nga pushteti vendor...

Projekti C4A është një projekt i bazuar në filozofinë dhe qasjen Coaching for Employment, një projekt pilot i cili u financua nga SDC dhe u zbatua nga...

Projekti do të trajtojë çështjet e valorizimit të burimeve lokale së bashku me përfshirjen e grave në aktivitetet ekonomike. Do të synojë të nxisë bashkëpunimin mes grave endëse...

Qëllimi i projektit: Nisma ekonomike e grave për të tregtuar produkte të reja për të rritur të ardhurat e tyre dhe për t'i shtuar vlerën një produkti tradicional...