SHIPMENT :

ADRIATIK JONI

PROJEKTI  SHIPMENT

 

SHIPmEnTT: Forcimi i pronësisë intelektuale dhe proceseve të transferimit të teknologjisë në sektorët e lëvizshmërisë në detin e gjelbër

Faqja zyrtare e Projektit SHIPmEnTT https://shipmentt.adrioninterreg.eu – në kuadër të programit të BE Interreg ADRION. Projekti synon të gjenerojë një ekosistem inovativ në fushën e Lëvizshmërisë Detare Eko-Miqësore në zonën Adriatiko-jonike, duke bashkuar partnerë nga 8 shtete në fushën e ndërhyrjes.

 

  Qëllimi i projektit

Projekti SHIPMENTT synon krijimin e një ekosistemi inovativ të fokusuar në sektorin e lëvizshmërisë së detit të gjelbër (i referuar pjesërisht si transporti i gjelbër në EUSAIR) në të gjithë zonën ADRION. Në planin afatmesëm, synohet rritja e investimeve në R&D rajonale dhe rritja e konkurrencës së SME-ve lokale.

Sot, aktiviteti i inovacionit në rajon është i fragmentuar dhe i kufizuar në kufijtë kombëtarë duke lejuar hapësirë të kufizuar për bashkëpunim rajonal dhe rritje ekonomike. SHIPMENTT do të krijojë një rrjet palësh bashkëpunuese me një plan të qartë për të formuar kushtet e nevojshme për një ekosistem të frytshëm të inovacionit të rritjes blu në frymën e bashkëpunimit transnacional. Prandaj, projekti ka partnerë nga të 8 vendet e zonës ADRION.

 

Përshkrimi:

Projekti SHIPMENTT është krijuar për të përmirësuar kapacitetin e inovacionit të SME-ve në zonën ADRION përmes transfertave të teknologjisë të projektuara në mënyrë specifike dhe veprimeve mbështetëse të menaxhimit të inovacionit të përshtatura për nevojat e kërkimit dhe komunitetit të SME-ve. Aktivitetet do të shtrihen përtej kufijve të ngushtë të tregjeve kombëtare, do të ndërlidhen dhe do të integrohen në një strategji gjithëpërfshirëse ndërrajonale. Projekti do të shfrytëzojë sinergjitë dhe komplementaritetet (bashkëpunimi ndërkombëtar) ndërmjet partnerëve pjesëmarrës, si dhe përfituesve (NVM-të, organizatat mbështetëse të inovacionit të biznesit – ndërmjetësuesit – dhe autoritetet publike).

Ekzekutimi i SHIPmEnTT lidhet drejtpërdrejt me zhvillimin e bashkëpunimit territorial në fushën e inovacionit, në zonën ADRION. Projekti kontribuon drejtpërdrejt në objektivin specifik të programit për të “mbështetur zhvillimin e një sistemi rajonal inovacioni për zonën Adriatiko-Jonian”.

Projekti SHIPMENTT fokusohet në dy elementë thelbësorë për zhvillimin ekonomik të zonës ADRION (teknologjitë blu dhe lëvizshmëria e detit të gjelbër) dhe përfshin veprimet e mëposhtme (që janë në qendër të suksesit të përgjithshëm të përpjekjes):

  • Mbështet mbrojtjen dhe shfrytëzimin e të drejtave të pronësisë intelektuale (IPR – patentat, markat tregtare, modelet/dizenjot e dhëna me ligj mbajtësve të të drejtave) dhe konceptin më të gjerë të pronësisë intelektuale (një koncept i përgjithshëm që përfshin shumë instrumente të pronësisë intelektuale që nuk rregullohen domosdoshmërisht nga ligji);
  • Mbështetja e aksesit në financa (A2F) si nga burime private ashtu edhe nga ato publike. Pas përfundimit të projektit:

     o NVM-të do të forcojnë aftësitë e tyre dhe do të rrisin konkurrencën dhe potencialin e tyre në tregun global;

     o Ndërmjetësuesit do të përmirësojnë cilësinë dhe shtrirjen e punës së tyre;

     o Politikëbërësit do të kuptojnë më mirë aksionet dhe mundësitë dhe do të jenë në gjendje të hartojnë një strategji afatgjatë të saktë për rajonin.

 

 Rezultatet e pritshme:

  • Mbështetje e drejtpërdrejtë 1:1 për a) menaxhimin e IP dhe b) aksesin në financa për 250 SME: për të përmirësuar shanset e tyre për të bashkëpunuar me institucionet kërkimore dhe për të tërhequr burime financiare [ndikimi afatshkurtër]
  • Lehtësimi i bashkëpunimit industri-akademi për 50 SME: nëpërmjet platformës SHIPMENTT [ndikimi afatmesëm]
  • Një strategji gjithëpërfshirëse: për zhvillimin e një ekosistemi rajonal inovativ të nxitur nga teknologjitë blu në fushën e lëvizshmërisë së detit të gjelbër [ndikimi afatgjatë]

Projekti do të

  1. a) hartojë ose përmirësojë mjetet në hapësirën IP/access2finance.
  2. b) t’i zbatojë ato në një mjedis pilot (p.sh. mbështetje 1:1 dhe një showroom në internet).
  3. c) të nxjerrë përfundime në lidhje me efektivitetin e përdorimit të tyre në mjedisin social të rajonit në kontekstin ekonomik dhe kulturor.
  4. d) të formulojë një strategji për zhvillimin afatgjatë të kushteve të inovacionit në rajon.

 

Partneriteti:

  1. Fondacioni për Kërkim dhe Teknologji – Hellas/Greqi

PP2. Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste / ITALIA

PP3. ASTER S.cons.p.a. / ITALIA

PP4. Privredna komora Republike Srpske /BOSNJE & HERCEGOVINA

PP5. Regionalna razvojna agencija Zlatibor d.o.o./ SERBIA

PP6. Privredna komore Crne Gore /(CRNA GORA)

PP7. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare/ITALIA

PP8. TehnoCenter Univerze kundër Mariboru TCUM / SLOVENIJA

PP9. Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal AULEDA /ALBANIA

PP10. Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije / HRVATSKA

 

 Bashkëpunëtorë:

CLUSTER MARITIM DE LES ILLES BALEARS / ESPAÑA

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije / SERBIA

Instituti Detar i Mesdheut Lindor/Cypus

INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOG FAKULTETA d.o.o. / SERBIA

CLUSTER I TEKNOLOGJISË DETARE FVG s.c.a.r.l. / ITALIA

Federazione del Sistem Marittimo Italiano/ ITALIA

TECES, Tehnološki center za električne stroje / SLOVENIJA

CRONOMAR D.O.O. / HRVATSKA

Primorska gospodarska zbornica / SLOVENIJA

ADRIA LIBAR D.O.O. / HRVATSKA