Çfarë bëjmë ne?

AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në gusht 2003.

Misioni

Agjencia u shërben rreth 300,000 banorëve të qarkut të Vlorës dhe operon në një sipërfaqe prej 2706 km².
Misioni ynë është të ofrojmë shërbime dhe të realizojmë nisma e projekte për zhvillimin social, ekonomik, kulturor dhe mjedisor të qarkut të Vlorës me qëllim konsolidimin e burimeve, aftësive dhe kompetencave sipas parimeve të zhvillimit njerëzor.

Objektivat

Disa nga objektivat kryesore të Agjencisë janë forcimi dhe nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të Qarkut të Vlorës, krijimi dhe forcimin e strategjive për planifikim në nivel lokal, mbështetjen e popullsinë rajonale, administratës lokale dhe shoqërisë civile për të rritur kapacitetet dhe performancën e tyre.
Sektorët me prioritet:
1. Zhvillimi i Qëndrueshëm i Turizmit
2. Industria Agro-ushqimore.
3. Peshkimi.
4. Artizanati.
56520093_2259690944123140_1152798161736040448_n

STRATEGjia

Falë marrëdhënies së ngushtë me instiutucionet publike lokale, AULEDA ka arritur të hartojë një strategji gjithëpërfshirëse për zhvillimin rajonal bazuar në pesë fusha prioritare:

 • Transparencë dhe llogaridhënie
 • Vendimmarrje publike me pjesëmarrje
 • Rritja dhe aksesi më i barabartë në shërbimet bazë
 • Zhvillim rajonal gjithëpërfshirës për reduktimin e pabarazive ndërmjet Bashkive
 • Zhvillimi i qëndrueshëm mjedisor 

Për më tepër, vëmendja për çështjet gjinore dhe ngritja e kapaciteteve janë përcaktuar nga AULEDA si prioritete ndërsektoriale të aktiviteteve të saj. Permës punës për mbështetjen e decentralizimit të vendimmarrjes dhe zbatimit të zhvillimit ekonomik, AULEDA:

Vepron si një forum për dialog me pjesëmarrje mbi zhvillimin ekonomik lokal.

 • Sigurimi i një hapësire të hapur për vendimmarrje dhe
 • Lehtësimi i marrëdhënieve ndërmjet institucioneve publike dhe shoqërisë civile

Koordinon planifikimin dhe zbatimin e zhvillimit ekonomik lokal.

 • Identifikimi i prioriteteve të territorit, dhe
 • Ofrimi i asistencës teknike për administratën vendore në zhvillimin e Planifikimit Strategjik të Territorit.

Mbështet zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e ndërmarrjeve lokale.

 • Mbështetja e sipërmarrësve vendas në përcaktimin e planeve të tyre të biznesit, verifikimin e fizibilitetit të tyre dhe fillimin e aktiviteteve ekonomike
 • Sigurimi i sipërmarrësve vendas me kredi të buta (të disbursuara pas verifikimit të fizibilitetit të projektit sipërmarrës)
 • Sigurimi i asistencës pas financimit për sipërmarrësit vendas
 • Promovimi i shoqatës së sipërmarrësve të vegjël në kooperativa dhe partneritete markash,
 • Mbështetja e prodhuesve të vegjël vendas për të dalë në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare
 • Rritja e burimeve lokale ekonomike, sociale dhe kulturore dhe ndihma për kanalizimin e tyre në një sistem konkurrues dhe të qëndrueshëm zinxhirësh vlerash

Promovon përfshirjen sociale të grupeve ekonomikisht të pafavorizuara

 • Lehtësimi i aksesit në kredi për ndërmarrjet sociale (përmes Fondit të Garancisë)
 • Rritja e pjesëmarrjes së të gjithë aktorëve socialë lokalë në procesin e vendimmarrjes në lidhje me zhvillimin lokal
 • Mbështetja në veçanti e grave të pafavorizuara në aktivitetet e tyre sipërmarrëse, për riafirmimin e rolit të tyre ekonomik dhe social.

Rrit ndërgjegjësimin mjedisor tek aktorët lokalë të zhvillimit ekonomik

Lehtëson integrimin e strategjive të zhvillimit ekonomik lokal në nismat kombëtare dhe ndërkombëtare, duke qenë pjesë e rrjeteve kombëtare dhe ndërkombëtare.

Auleda në praktikë

Puna e AULEDA është e përqëndruar veçanërisht në tre elementë:

PLANIFIKIMI STRATEGJIK NË QARKUN VLORË

AULEDA është një nga aktorët kryesorë pjesëmarrës në hartimin e një Plani Strategjik për Qarkun e Vlorës, të realizuar nga aktorë rajonalë publikë dhe privatë me mbështetjen e UNDP.

AULEDA ka luajtur një rol themelor në menaxhimin e procesit pjesëmarrës që solli përcaktimin e planit dhe, i mbështetur nga ekspertë të Planifikimit Strategjik, ka zhvilluar kapacitetin e saj për të hartuar projekte komplekse, për të mbledhur aktorë territorialë dhe për të moderuar diskutimet publike. Më shumë se 120 takime u mbajtën në kuadrin e nismës së Planifikimit Strategjik, nga shkurti 2010 deri në prill 2011 (50 takime me palët e interesuara, 70 takime koordinuese, 6 ngjarje konsultimi publik në të cilat morën pjesë më shumë se 330 persona).

Gjatë procesit janë identifikuar konfigurimet e ardhshme për qarkun e Vlorës, bazuar në kushtet aktuale, në tendencat e përshkruara nga politikat në vazhdim dhe në variablat që Plani Strategjik mund të prezantojë për të nxitur një zhvillim të qëndrueshëm endogjen.

Sipas Planit Strategjik të krijuar, qarku i Vlorës duhet të jetë:

 • Një vend ku zbatohet qëndrueshmëria në të gjithë sektorët e veprimtarisë njerëzore dhe të gjitha politikat dhe iniciativat e zhvillimit janë të koordinuara dhe sinergjike.
 • Një territor vërtet tërheqës që ofron pasuri natyrore të ruajtura mirë, një identitet të fortë, të veçantë kulturor, burime njerëzore të kualifikuara, shërbime efikase, kohezion social
 • Një rajon ku mbrojtja e mjedisit konsiderohet si një mundësi për të nxitur inovacionin, zhvillimin socio-ekonomik dhe rritjen profesionale
 • Një territor i gatshëm të kapërcejë modelin e zhvillimit të ndjekur deri më tani, të rrisë punësimin e kualifikuar, të ruajë dhe të rrisë flukset turistike

FONDI I GARANCISE

Në vitin 2003 AULEDA, me mbështetjen e UNOPS dhe Credins Bank, krijoi një Fond Garancie për lehtësimin e aksesit në kredi për SME-të vendase.

Fondi i Garancisë, ende aktiv dhe sot përbën një pjesë themelore të punës së AULEDA-s. Fondi mbështet aksesin në kredi të individëve që kanë një ide të realizueshme sipërmarrëse, por që nuk kanë garanci të mjaftueshme për mjetet kapitale; Fondi ka për qëllim të mbështesë, në veçanti, sipërmarrësit e vegjël nga zonat rurale dhe bizneset e reja. AULEDA mbështet aksesin në kredi për sipërmarrësit që kanë nevojë nga 400,000 deri në 10,000,000 lekë (që do të kthehen në një periudhë 2-7 vjeçare) për blerjen e makinerive, pajisjeve dhe materialeve të prodhimit. Mbështetja financiare është pjesë e një sistemi më të plotë të mbështetjes për sipërmarrësit.  Në të vërtetë, AULEDA ofron të gjithë asistencën teknike të nevojshme për zbatimin e ideve sipërmarrëse dhe të biznesit, në veçanti zhvillimin e kërkimeve të tregut, organizimin e trajnimeve për sipërmarrësit, ndihmën e tyre në përgatitjen e planeve të biznesit dhe drejtimin e bizneseve, lehtësimin e shoqërimit të sipërmarrësve dhe krijimin e partneritetit, markave, duke promovuar produktet vendase në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare.

NDËRMARRJET SOCIALE

Mbështetja për krijimin e ndërmarrjeve sociale është një pjesë themelore e punës së AULEDA-s. Nëpërmjet krijimit të këtyre aktiviteteve, AULEDA mund të promovojë me të vërtetë përfshirjen sociale dhe kohezionin social, duke zbatuar kështu vlerat mbi të cilat bazohet Agjencia.

Ndërmarrjet sociale që janë mbështetur deri më tani nga AULEDA janë:

 • Një serë për prodhimin e luleve që punëson pacientë të shëndetit mendor, krijuar në bashkëpunim me Spitalin Psikiatrik të Vlorës dhe Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor Vlorë
 • Një sipërmarrje sociale e grave rurale që mbledh bimë mjekësore në zonën e Lumit të Vlorës
 • Një restorant social që punëson paciente të shëndetit mendor femra të përfshira në procesin e deinstitucionalizimit, krijuar në bashkëpunim me Shkollën Tregtare të Vlorës.

Organigrama