REZULTATET E AKTIVITETEVE TONA

Në aktivitetin 10 vjeçar të AULEDES:

 • Planet strategjike ndërkomunale dhe rajonale janë zhvilluar duke ndjekur metodologjinë pjesëmarrëse.
 • Potencialet ekonomike lokale janë hartuar.
 • Rreth 150 ndërmarrje kanë marrë asistencë teknike dhe 16 prej tyre kanë marrë edhe mbështetje financiare falë Fondit të Garancisë.
 • 214,000 USD u janë dorëzuar sipërmarrësve si kredi, me normë kthimi 100%.
 • Janë hapur 150 vende pune.
 • 2500 persona kanë marrë trajnime profesionale ose janë trajnuar në menaxhimin e ndërmarrjeve.
 • Është promovuar themelimi i 4 ndërmarrjeve sociale, ndërsa ndërmarrjet janë mbështetur financiarisht.
 • Janë realizuar 35 projekte, për një shumë totale prej 1,500,000 Euro të menaxhuara nga AULEDA.

 

Në veçanti, në tre vitet e fundit:

 • 38 administrata lokale dhe 25 OJQ lokale janë trajnuar dhe mbështetur në menaxhimin e zhvillimit ekonomik lokal.
 • Në qarkun e Vlorës janë krijuar 9 zinxhirë vlerash dhe 8 janë mbështetur.
 • Në qarkun e Vlorës janë krijuar 38 ndërmarrje dhe janë mbështetur 24.
 • Janë mbështetur teknikisht 130 ndërmarrje.
 • 114,000 USD janë përdorur për të mbështetur 8 sipërmarrje, nga 207,000 USD që disponon AULEDA për akses në kredi.
 • Janë krijuar 100 vende pune (45 prej të cilave për femra) dhe 150 janë ruajtur (56 prej të cilave për femra) falë mbështetjes së AULEDA-s.
 • 1000 persona (375 prej të cilëve femra) janë trajnuar për menaxhimin e ndërmarrjeve

 

Janë organizuar 11 trajnime për ngritjen e kapaciteteve, përkatësisht për:

 • Fermerët e Shushicës, mbi teknologjitë e reja bujqësore.
 • Fermerët e deleve dhe lopëve të Lumit të Vlorës, mbi vaksinat e reja për kafshët e tyre.
 • Gratë e punësuara të zonës së Lumit të Vlorës  në sektorin e bimëve mjekësore, mbi teknologjitë e reja të përpunimit.
 • Gratë nga qyteti i Vlorës, mbi menaxhimin e strukturave të B&B
 • Të rinjtë nga qyteti i Orikumit, për mundësitë e punësimit në sektorin turistik.
 • Të rinjtë nga zonat rurale, mbi teknologjitë e reja të komunikimit
 • Administratat rajonale, për mënyrën e menaxhimit të fondeve mbështetëse evropiane.
 • Stafin rajonal të zyrës së programimit dhe zhvillimit, për Planifikimin Strategjik Rajonal.
 • Administratat vendore, mbi Standardet ISO.
 • Anëtarët e Asamblesë AULEDA, mbi Menaxhimin e Ciklit të Projektit.
 • Grupin Teknik të Auledës, për procesin e vlerësimit të projektit.

 

Janë zhvilluar analiza ekonomike dhe territoriale dhe janë publikuar studimet përkatëse:

 • Studim fizibiliteti për përdorimin e TIK-ut nga administrata publike në shërbim të qytetarëve.
 • Anketa për përdorimin e TIK-ut nga SME-të e fokusuar në tregtinë në internet dhe tregtinë elektronike.
 • Studim fizibiliteti për zhvillimin e turizmit në Pogradec.
 • Anketa rreth zinxhirëve të vlerës në qarkun e Vlorës.
 • Zhvillimi i Strategjisë Rurale të GLV-së “Zona e Adrionit’’.
 • Masterplani për zhvillimin ekonomik të zonës së Lumit të Vlorës.