FOCUS :

Programi IPA Ndërkufitar – Shqipëri Greqi

PROJEKTI   FOCUS

   Qëllimi i projektit:

Objektivi i  projektit FOCUS është të zhvillojë kapacitetin dhe konkurrencën e SME-ve në mënyrë që të ofrojë produkte ushqimore inovative, të reja dhe të përmirësuara për tregjet kombëtare, rajonale dhe globale. Kjo do të arrihet përmes zbatimit të një grupi të fuqishëm aktivitetesh që përshpejtojnë bashkëpunimin “Triple Helix” që rezulton në inovacion dhe transferim teknologjie në sektorin agro – ushqimor, shkëmbim përvojash dhe analiza të praktikave të mira në këtë fushë.

Më konkretisht, FOCUS synon:

  • Ngritjen e grupeve transnacionale të ekselencës agro-ushqimore Ballkano – Medike që do të ofrojnë një përzierje të konsoliduar të aktiviteteve transnacionale: grupet e FOCUS- it, të dizenjuara për të funksionuar në mënyrë të koordinuar, objektiva të përcaktuara të përbashkëta dhe plane veprimi, do të nxisin lidhjet, bashkëpunimet dhe shkëmbimet ndërmjet ofruesve të teknologjisë, agrobizneseve, SME-të ushqimore, ndërmarrjeve të mëdha, organizatave mbështetëse të biznesit, politike bërësve dhe akademikëve, duke u fokusuar në konkurrencën e SME-ve.

Përshkrimi

NVM-të  agro – ushqimore përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të ekonomisë Ballkano-Medike dhe në këtë mënyrë nxisin konkurrencën dhe punësimin në rajon. Megjithatë, NVM-të agro-ushqimore në të gjithë Ballkanin dhe Bashkimin Evropian përballen me sfida të rëndësishme bazuar në preferencat në rritje të konsumatorëve për cilësinë, komoditetin, diversitetin, rregulloret shëndetësore, sigurinë ushqimore, prodhimin e qëndrueshëm të ushqimit dhe presionet e ndryshimeve klimatike mbi prodhimin dhe menaxhimin e burimeve. Përshtatja adekuate e NVM-ve ballkanike ndaj këtyre sfidave kërkon risi në drejtim të teknologjive ushqimore, modeleve të reja të biznesit dhe ndërtimit të lidhjeve më të forta me industrinë, akademinë, sektorin publik dhe tregun.

 Në këtë kuadër, projekti FOCUS synon të krijojë lidhje ndërkombëtare të bashkëpunimit agro-ushqimor midis bizneseve agroushqimore, institucioneve kërkimore, ofruesve të teknologjisë, politikëbërësve dhe klientëve që do të rrisin transferimin e teknologjisë dhe inovacionit ushqimor për të lehtësuar përmirësimin e NVM-ve agro-ushqimore, avantazhet konkurruese si dhe ekstraversionin e tyre .

Projekti synon të promovojë rrjetëzimin e SME-ve dhe shkëmbimet e strukturuara drejt zhvillimit të kapacitetit të ndërmarrjeve për të adoptuar teknologji të reja dhe modele biznesi dhe për të prezantuar produkte dhe ide të reja të marketingut të drejtuara nga tregu. Kjo do të arrihet përmes kapitalizimit të grupeve ekzistuese agro-ushqimore në rajonet e synuara dhe ofrimit të shërbimeve të personalizuara, trajnimeve, seminareve dhe aktiviteteve të rrjetëzimit që do të rrisin bazën e njohurive të tyre.

Plani i punës përfshin analizën e profileve rajonale, krahasimin e ekosistemit ekzistues të mbështetjes bujqësore-ushqimore në rajonin Ballkan-Med dhe identifikimin e teknologjive të reja në lidhje me prodhimin e produkteve inovative, rritjen e cilësisë dhe përmbushjen e kërkesave të rregulloreve të Bashkimit Evropian dhe tregjeve të synuara të konsumatorëve. Rezultatet e projektit do të përfshihen në politikat dhe planet e veprimit lokal dhe të Mjekësisë Ballkanike, duke ndërtuar udhërrëfyes dhe rekomandime politikash për të lehtësuar kërkimin, inovacionin dhe transferimin e teknologjisë në kuadrin e Specializimit të zgjuar. Projekti gjithashtu do të nxisë mundësinë e transferimit dhe kapitalizimit të rezultateve të projektit, duke ofruar perspektiva për shkëmbimin e njohurive, duke mundësuar teknologjitë me sektorët përkatës që do të gjenerojnë  ide novatore, duke përmbushur nevojat dhe pritshmëritë e shoqërisë dhe ekonomisë.

Ky partneritet përfshin aktorët kryesorë të ekosistemit të kërkimit dhe biznesit (Universitetet, Autoritetet Rajonale, Dhoma, Qendrat e Mbështetjes së Biznesit) në Greqi, Qipro, Shqipëri dhe Bullgari, dhe ka kapacitetin për të ofruar një mjedis efektiv mbështetës biznesi që do të kontribuojë në transformimin e sfidave të sotme  (p.sh. efektet e globalizimit, varfërimi i burimeve, tendencat globale të konsumatorëve) në mundësitë e qëndrueshme dhe konkurruese të biznesit. Projekti synon të aplikojë teknologji të reja (përpunimi i ushqimit, paketimi, menaxhimi i mbetjeve) në një gamë të gjerë sektorësh lokalë si perimet, frutat, vaji i ullirit, mishi, kantina e verës dhe produktet e qumështit që mbulojnë spektrin e plotë të mallrave të bazuara në burimet e zonës me standarte të klasit të parë.

Rezultatet e Pritshme;

Struktura e FOCUS-it është krijuar për të inkurajuar transferimin e inovacionit në sektorin agroushqimor përmes aktiviteteve të synuara të rrjetëzimit midis aktorëve ‘të fortë’ rajonalë dhe transrajonalë të inovacionit me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe përmirësimin e kapaciteteve duke testuar sisteme dhe teknologji inovative dhe promovuar veprime të përbashkëta ndërmjet ndërmarrjeve duke zhvilluar partneritete të inovacionit midis palëve të interesuara territoriale.

Rezultatet e parashikuara të projektit janë:

  • Nxitja e 250 lidhjeve të bashkëpunimit transnacional midis të gjithë aktorëve përkatës (NVM-të, autoritetet publike, akademi) të industrisë agro-ushqimore nën funksionimin e Grupimeve të Ekselencës Agro-ushqimore Balkan-Med dhe aktiviteteve të saj në Greqi, Shqipëri, Qipro dhe Bullgari (rrjetëzimi dhe krijimi i ndeshjeve, platforma e bashkëpunimit TIK, Konferenca etj.)
  • Zmadhimin e përfitueshmërisë dhe performancës së rritjes së NVM-ve agroushqimore duke kombinuar dhe transferuar njohuritë e reja dhe ekzistuese në zgjidhje inovative dhe konkurruese duke shfrytëzuar mundësitë e biznesit dhe tregut të Ballkanit.
  • Përmirësimi i kapaciteteve, konkurrueshmërisë dhe ekstroversionit të NVM-ve që i mbështesin ato, identifikojnë modele të reja biznesi, teknologji dhe inovacion përmes grupimeve inovative dhe shërbimeve mbështetëse, falas dhe të aksesueshme.
  • Përmirësimi i kapaciteteve të aktorëve kryesorë të grupimeve përmes funksionimit në mënyrë të koordinuar dhe përcaktimit të objektivave dhe planeve të përbashkëta të veprimit drejt zgjerimit të modelit të ri të biznesit në industrinë agroushqimore në Ballkan-Med.
  • Përvetësimi i tregut dhe shpërndarja e inovacioneve që trajtojnë sfidat specifike në mënyrë të qëndrueshme për sa i përket vendeve të punës me cilësi të lartë, rritjes së qëndrueshme dhe qarkullimit dhe cilësisë së përgjithshme të jetës.
  • Mbështet një industri agroushqimore të suksesshme dhe konkurruese panballkanike dhe udhëheqje biznesi të bazuar në rritjen ekonomike, transferimin e teknologjisë, prodhimin e qëndrueshëm të ushqimit dhe besimin e konsumatorëve.
  • Kontributi në objektivat e Strategjisë BE 2020 drejt rritjes gjithëpërfshirëse, të zgjuar dhe të qëndrueshme dhe Politikave Rajonale Kombëtare & RIS3 duke përcaktuar prioritetet për transferimin e teknologjisë dhe inovacionin.

Partnerët:

Rajoni i Peloponezit, Greqi

Universiteti Teknik Kombëtar i Athinës-Shkolla e Inxhinierisë Kimike, Greqi

Universiteti Bujqësor i Athinës – Fakulteti i Shkencave të Kulturave, Greqi

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Qipros, Qipro

Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal AULEDA Vlorë, Shqipëri

Qendra për Mbështetjen e Biznesit për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme – Ruse, Bullgari

Universiteti Bujqësor i Plovdivit – Fakulteti i Mbrojtjes së Bimëve dhe Agroekologjisë, Bullgari