Projektet e fundit

Projekti "Në epokën e sfidave të reja teknologjike, pjesa e re e popullsisë luan një rol të rëndësishëm dhe është një burim jetik për inovacionin, zhvillimin e sipërmarrjes dhe ndryshimin në industrinë e turizmit dhe segmentet përkatëse të tregut. Të rinjtë mendojnë jashtë...

Projekti "Ekonomia sociale dhe sipërmarrja sociale janë identifikuar si faktorë të kohezionit social dhe ekonomik në të gjithë Evropën, duke kontribuar në ndërtimin e një ekonomie pluraliste dhe elastike. Ato krijojnë vende pune, ofrojnë produkte dhe shërbime inovative dhe promovojnë një ekonomi më të qëndrueshme....

Projekti SHIPMENTT synon krijimin e një ekosistemi inovativ të fokusuar në sektorin e lëvizshmërisë së detit të gjelbër (i referuar pjesërisht si transporti i gjelbër në EUSAIR) në të gjithë zonën ADRION. Në planin afatmesëm synohet rritja e investimeve në R&D rajonale dhe rritja e konkurrencës...

Projekti "Objektivi FOCUS është të avancojë kapacitetin dhe konkurrencën e SME-ve në mënyrë që të ofrojë produkte ushqimore inovative, të reja dhe të përmirësuara për tregjet kombëtare, rajonale dhe globale. Kjo do të arrihet përmes zbatimit të...

Objektivi i përgjithshëm i projektit është shfrytëzimi dhe evidentimi i avantazheve të Bashkisë, duke synuar nxitjen e eksportit të produkteve kulturore vendase, rritjen e vizitorëve vendas dhe të huaj në eventet lokale, përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët...