Auleda – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal ka një përvojë të gjerë në fazën e zbatimit të projektit. Në 10 vitet e fundit janë zbatuar më shumë se 35 projekte, me një shumë totale prej 2,000,000 Euro të menaxhuara nga AULEDA.

Ne kemi një eksperiencë shumë të mirë me programe ndërkombëtare si INTERREG, gjithashtu kemi pasur një bashkëpunim të ngushtë me ambasadat ndërkombëtare në Shqipëri apo fondet e zhvillimit.

Projekti SOLIS

INTERREG IPA CBC Greece - Albania 2014 -2020

Projekti trajton një nga sfidat kryesore globale me të cilat po përballet njerëzimi, por më e rëndësishmja merr përsipër atë që përshkruhet si KËRCËNIM për zonën Ndërkufitare: “Ndikimet e rënda të mundshme të ndryshimeve klimatike në mjedisin natyror dhe të krijuar nga njeriu”. Projekti aspiron të tregojë se si një ndërhyrje e integruar energjetike e zhvilluar mirë mund të arrijë objektivat mjedisore, duke nxitur në të njëjtën kohë rritjen ekonomike dhe të çojë në një zhvillim ekonomik të drejtë me karbon të ulët.

MILESTONES III

INTERREG IPA CBC Greece - Albania 2014 -2020

MileSTONES III përbën projektin e tretë të partnerëve, në përpjekjet e tyre të përbashkëta për ruajtjen dhe valorizimin e trashëgimisë kulturore si një gur themeli drejt zhvillimit të turizmit, i zgjeruar në një nivel të gjerë të zonës.

Objektivi i përgjithshëm i Projektit MileSTONES III është përmirësimi i kapacitetit për të menaxhuar dhe rigjallëruar trashëgiminë kulturore dhe për të mbështetur rritjen e turizmit.

SMENSWICT

INTERREG IPA CBC Greece - Albania 2014 -2020

MileSTONES III constitutes the third project of the partners, in their joint efforts for the preservation and valorization of cultural heritage as a stepping stone to tourism development, expanded in an area-wide level.

The overall objective of the MileSTONES III Project is the improvement of the capacity to manage and revitalize cultural heritage and support growth in tourism.

CREATURES Project

INTERREG Adrion

CREATURES synon të ruajë trashëgiminë kulturore, të promovojë turizmin e qëndrueshëm dhe me përvojë në Rajonin ADRION duke shfrytëzuar potencialin e Industrive Kulturore dhe Krijuese (CCI), duke gjetur një ekuilibër të duhur midis inovacionit dhe ruajtjes së trashëgimisë së pasur kulturore Adrion.

Projekti do të gjenerojë ndryshime pozitive në Rajonin ADRION në 3 nivele: ekonomik; kulturore; strategjike