Auleda – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal ka një përvojë të gjerë në fazën e zbatimit të projektit. Në 10 vitet e fundit janë zbatuar më shumë se 35 projekte, me një shumë totale prej 2,000,000 Euro të menaxhuara nga AULEDA.

Ne kemi një eksperiencë shumë të mirë me programe ndërkombëtare si INTERREG, gjithashtu kemi pasur një bashkëpunim të ngushtë me ambasadat ndërkombëtare në Shqipëri apo fondet e zhvillimit.

REPper

Interreg Euro-Med

Projekti REPper synon të theksojë zgjerimin e horizonteve të sektorit të riparimit dhe efektivitetin e një qasjeje sistematike dhe ndërsektoriale, për të ndërtuar risi dhe për të shkaktuar një ndryshim të thellë kulturor në jetën tonë. Projekti REPper sillet rreth idesë se ky ndryshim është i mundur dhe dëshiron të kontribuojë në arritjen e tij.

Risia e këtij projekti është pikërisht natyra multidisiplinare e qasjes që ne kemi…

SMART PROJECT

Erasmus +

Projekti SMART mbështet partnere HEI nga vendet e synuara, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi, për të kapërcyer rolin e tyre si ofrues njohurish dhe për t’u bërë formësues aktivë të ekosistemit rajonal të inovacionit duke bashkëpunuar me aktorë të ndryshëm.

Projekti synon ne targetimin e hendekut ekzistues midis rezultateve të HE dhe kërkesave të tregut të punës nga…

MENTORING ACROSS BORDERS – MAB, ERASMUS+

......

Mentorimi Përtej Kufijve (MAB) synon të mbështesë, nëpërmjet të mësuarit gjatë gjithë jetës, zhvillimin arsimor, profesional dhe personal të njerëzve duke zhvilluar, testuar dhe vërtetuar një program mentorimi ndër breza, ndërkufitar që ndodh midis njerëzve të moshuar dhe me përvojë (mentorë, 50+). dhe të rinjtë e mentoruar (18-30 vjeç) në rrezik të margjinalizimit.

Objektivat:

MAB bazohet në rezultatet e suksesshme të projektit Erasmus+ EvolYou duke përmirësuar praktikat e tij më të mira dhe duke transferuar inovacionin e tij në një nivel pan-evropian duke: