IDEA Project:

Programi Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014-2020”

 

  IDEA– Veprimi për Zhvillimin dhe Fuqizimin e Investimeve

Faqja zyrtare e Projektit IDEA http://www.projectidea.eu – Veprimi për Zhvillimin e Investimeve dhe Fuqizimin – financohet nga KE në kuadër të Programit Ndërkufitar Shqipëri-Greqi 2014-2020. Një hapësirë ku mund të gjendet informacioni për të gjithë sipërmarrësit socialë që operojnë në Shqipëri dhe Greqi si dhe për investitorët potencialë për krijimin e tyre në zonën ndërkufitare.

 

  Përshkrimi i projektit

Ekonomia sociale dhe sipërmarrja sociale janë identifikuar si faktorë të kohezionit social dhe ekonomik në të gjithë Evropën, duke kontribuar në ndërtimin e një ekonomie pluraliste dhe elastike. Ato krijojnë vende pune, ofrojnë produkte dhe shërbime inovative dhe promovojnë një ekonomi më të qëndrueshme, ndërkohë që kontribuojnë në integrimin e demokracisë në ekonomi dhe mbrojtjen e mjedisit. Ato gjithashtu krijojnë perspektiva dhe shpresa të reja për të ardhmen dhe ndihmojnë qytetarët të rimarrin kontrollin mbi vendimet që ndikojnë në jetën e tyre. Është një besim i përbashkët se zhvillimi i sektorit të ekonomisë sociale dhe solidare në Greqi dhe Shqipëri ka në thelb potencialin për të formuar njëkohësisht një faktor të rëndësishëm të strategjisë së daljes nga kriza dhe të zhvillimit lokal/rajonal, një burim i rëndësishëm për ruajtjen dhe krijimin e vendeve të punës. dhe – në fund një katalizator efektiv në riformësimin e strukturës ekonomike dhe sociale të çdo vendi. Zona ndërkufitare e programit ka një histori të gjatë kooperativash dhe komunalizmi, e cila deri më tani nuk është njohur si një levë zhvillimi në masën që duhet. Faktori kryesor që pengon zhvillimin e sipërmarrjes sociale në rajonet e Epirit dhe Shqipërisë së Jugut është mungesa e mjeteve financiare- investuese. Problemi është maksimizuar pasi sipërmarrësit socialë në shumë pak raste kanë fonde vetanake ndërkohë që praktikisht janë të përjashtuar nga kreditimi i bankave nëpërmjet bankave sistematike. Në ndryshim nga sa më sipër, si avantazh krahasues i rajonit është prania e ndjeshme dhe aktiviteti intensiv i organizatave kombëtare-vendore, të cilat kanë ndihmuar që lidhjet e emigrantevë grekë dhe shqiptarë me vendlindjen e tyre të mbeten aktive, duke krijuar një vullnetarizëm të veçantë. Kjo formë vullnetarizmi dhe ofrimi aktivizohet nëpërmjet veprimeve që kanë të bëjnë me mbështetjen e vendit të origjinës dhe të njerëzve që vazhdojnë të banojnë në të. Krahas kësaj, komunitetet lokale janë në gjendje të financojnë përpjekjet inovative të sipërmarrjes sociale me një ndikim të drejtpërdrejtë pozitiv në komunitetet lokale. Vështirësitë kryesore që janë identifikuar në lidhje me sa më sipër mund të përmblidhen si më poshtë:

Objektivat E Projektit

Objektivi i përgjithshëm i projektit është në përputhje me OBJEKTIVIN SPECIFIK: 2.2 “Përmirësimi i kapaciteteve ndërkufitare për të mbështetur sipërmarrjen, mbijetesën e biznesit dhe konkurrencën” në lidhje me sektorin e sipërmarrjes sociale pasi:

  • Përmes zhvillimit të instrumenteve dhe modeleve hibride të financave sociale dhe trajnimit, mentorimit dhe ngritjes së kapaciteteve, përmirësohen kapacitetet e ndërmarrjeve sociale dhe operatorëve socialë ndërsa aktorët/mjetet rajonale për të mbështetur rritjen e bizneseve sociale
  • Përmirëson mbijetesën e ndërmarrjeve sociale ndërkufitare duke u dhënë atyre akses në financim
  • Krijon skema bashkëpunuese të ndërmarrjeve sociale nëpërmjet Konferencave të Rrjeteve dhe mekanizmit të përhershëm mbështetës
  • Rrit eksportet e ndërmarrjeve sociale ndërkufitare. Edhe pse ekonomia sociale ka një qasje kryesore lokale, ndërmarrjet sociale që operojnë në sektorin turistik janë mjaft ektroverte.

Për më tepër, projekti kontribuon në arritjen e objektivave kryesore për rritje inteligjente, zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje gjithëpërfshirëse si më poshtë:

  • Rritja e zgjuar: duke mbështetur ndërtimin e infrastrukturës së TIK-ut për ndërmarrjet sociale (faqja e internetit do të jetë instrumenti për planifikimin me pjesëmarrje të projekteve/investimeve sociale) shërbimet e bizneseve sociale (mentorimi i trajnimit, mbështetja këshillimore, zhvillimi i mjeteve financiare) dhe zhvillimi i turizmit. , i cili është një sektor kyç për të gjitha sistemet prodhuese ndërkufitare (në çdo fushë ndërhyrjeje projektet që do të tentojnë të financohen do të kenë të bëjnë me sektorin turistik).
  • Rritja e qëndrueshme: Ekonomia sociale promovon mbrojtjen e mjedisit, përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe përdorimin e BRE. Projekti IDEA do të zhvillojë dhe aplikojë një mjet për matjen e ndikimit social në mënyrë që të sigurojë që investimet sociale të financuara mbështesin rritjen e qëndrueshme
  • Rritja gjithëpërfshirëse: Ekonomia sociale është ekonomia e njerëzve. Është nje punë mjaft intensive dhe në këtë mënyrë mbështet integrimin social pasi shumica e njerëzve që punojnë në këtë sektor vijnë nga grupe sociale të pambrojtura.

 Partneriteti:

LB (P1) Auleda – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal

PB2 Bashkia Himarë

PB3 Universiteti i Janinës – Komiteti Kërkimor

PB4 TRE TRETA SHOQËRIA

PB5 Bashkia Artë