Arkivi

Inovacion

Objektivi i përgjithshëm i projektit SMART INNO është të zhvillojë një sistem rrjeti të zgjuar për monitorimin dhe nxitjen e kapaciteteve kërkimore dhe inovative në SME-të për të rritur konkurrencën dhe për të mbështetur rritjen e qëndrueshme të...

Elementi kryesor i projektit është transferueshmëria e lartë e metodologjive të propozuara, për shkak të thjeshtësisë dhe përshtatshmërisë së tyre ndaj kornizave të ndryshme. Partnerët rajonalë të projektit, përfaqësojnë një nderthurje ideal përvojash...