InClust :

Programi Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014-2020”.

InClust

GRUPET LOKALE DHE INKUBATORËT E NDËRMARRJEVE SHOQËRORE NË FUSHËT E KULTURËS/TURIZMIT DHE TRADITËS FOLKORE – “InClust”

Qëllimi i Projektit

Objektivi i përgjithshëm i projektit është shfrytëzimi dhe evidentimi i avantazheve të bashkisë, duke synuar nxitjen e eksportit të produkteve kulturore vendase, rritjen e vizitorëve vendas dhe të huaj në eventet lokale, përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët dhe rritjen afatmesme të numrit të qytetarëve në komunën e caktuar. Ky proces do të krijojë gjithashtu mundësi të reja investimesh dhe punësimi si rezultat i ekonomive të shkallës që do të shfaqen. Kjo do të arrihet duke krijuar një lidhje të fortë transnacionale midis Greqisë dhe Shqipërisë në fushën e kulturës, turizmit dhe traditës popullore dhe duke ndërthurur njohuritë dhe fuqinë punëtore të institucioneve rajonale – organeve dhe popullsisë vendase.

Sfidat e adresuara përmes ndërhyrjeve të përbashkëta do të shkojnë përtej objektivit kryesor të projektit, pasi ai do të mbështesë në mënyrë indirekte rritjen gjithëpërfshirëse, integrimin social dhe çështjet e burimeve njerëzore, nëpërmjet nxitjes aktive të rritjes ekonomike. Një objektiv kryesor i projektit është mbështetja e drejtpërdrejtë e sipërmarrjes, mbijetesës së biznesit dhe konkurrencës, nëpërmjet vlerësimit të kujdesshëm të kushteve të tregut dhe krijimit të një mjedisi të fortë bashkëpunimi ndërmjet kompanive të industrisë së kulturës. Kjo do të arrihet me krijimin e grupimeve dhe inkubatorëve për nevojat lokale të çdo rajoni. Inkubatorët do të mbështesin gjithashtu individët që të nisin idetë e tyre të biznesit me më pak rrezik dhe me plane biznesi realiste dhe të arritshme.

Projekti do të ndërtojë një treg turistik ndërkufitar, duke promovuar përgjithësisht kulturën lokale të rajonit. Veprimet e rrjetëzimit do të sigurojnë ndërveprim të mjaftueshëm transnacional midis grupeve dhe strategjia e markës do të promovojë një identitet rajonal të traditave të përbashkëta popullore të Greqisë dhe Shqipërisë. Gjithashtu do të inkurajohet një fushatë e përbashkët marketingu, si dhe pjesëmarrje e kompanive shqiptare dhe greke në të tre ekspozitat që do të zhvillohen në fazën e fundit të projektit.

Rezultatet e pritshme të projektit:

Projekti do të prodhojë një sërë outputesh që fokusohen në promovimin e bizneseve në fushën e kulturës, turizmit dhe traditës popullore dhe krijimin e bizneseve të reja;

  • Një faqe interneti dedikuar projektit për shpërndarjen e të gjitha aktiviteteve të projektit dhe për reklamimin e bizneseve të grupit dhe pjesëmarrësve.
  • 3 studime që do të ndihmojnë në arritjen e objektivave të projektit. Shkurtimisht ato përfshijnë: hartimin dhe vlerësimin e përfituesve të mundshëm në nivel lokal, markimin inovativ të fokusuar në sektorin kreativ dhe kulturor për çdo rajon dhe studimin e veprimeve dhe ngjarjeve lokale para-ekzistuese dhe organizimin e tyre në një axhendë të përbashkët.
  • Zhvillimi i një modeli të qëndrueshëm për zbatueshmerinë afatgjatë të inkubatorëve dhe grupimeve dhe promovimin e rrjetëzimin në nivel kombëtar dhe europian. Do të inkurajojë gjithashtu strategji të qëndrueshme në kulturë dhe turizëm në zonën ndërkufitare, përfshirje të të gjithë përfituesve në qëndrueshmërinë e projektit, aktivitete kapitalizimi që plotësojnë nevojat reale të përfituesve si dhe një model për vetëfinancim të aktiviteteve të inkubatorit.
  • Krijimi i grupimeve për shfrytëzimin e dinamikës që ofron ekonomia e kulturës dhe industrive krijuese dhe zhvillimi i planeve lokale të veprimit.
  • Krijimi i hapësirave të inkubatorit dhe bashkëpunimit që do të mbështesin ndërmarrjet sociale ekzistuese dhe të pazhvilluara.
  • Formimi i një rrjeti transnacional greko-shqiptar për promovimin dhe zhvillimin e përbashkët të shërbimeve dhe produkteve. Rrjeti do të synojë të arrijë ekonomi në shkallë dhe të përfitojë nga njohuritë dhe përvojat e partnerëve.

Të gjitha rezultatet e mësipërme nxisin qartë sipërmarrjen dhe investimet e reja dhe në këtë mënyrë janë të lidhura drejtpërdrejt me objektivat e projektit. Rezultati kryesor i projektit është bashkëjetesa e grupit dhe inkubatorit në sektorin përkatës në çdo rajon, i cili do të rrisë drejtpërdrejt kapacitetin ndërkufitar për të mbështetur sipërmarrjen, mbijetesën e biznesit dhe konkurrencën.

Partneriteti:

LB (P1) Shoqëria e Zhvillimit Dhoma e Artës/Greqi

PB2 Komiteti Kërkimor i Universitetit Jon/Departamenti i Arkivave, Shkencës Bibliotekare dhe Muzeologjisë/Greqi

PB3 SHOQËRIA TRE TRETA/Greqi

PB4 AULEDA –  Agjencia Lokale e Zhvillimit Ekonomik/Shqipëri

PB5 Bashkia Korçë/Shqipëri

PB6 RAJONI I ISHUJVE JONIAN/Greqi