Sherbimet per prokurime sipas Rregullores se Komunitetit Evropian PRAG

AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal ofron asistence teknike per institucionet publike dhe private per pergatitjen e dokumentacionit te prokurimeve sipas Regullores se Komunitetit Europian PRAG respektivisht:

Per institucionet publike

 1. Pergatitje te Termave te References per kontrata sherbimesh.
 2. Pergatitje e dokumentacionit per zhvillimin e prokurimit : single tender, local tender, national tender and international tender.
 3. Pergatitje e dokumentacionit per vleresimin e ofertave deri ne fazen e lidhjes se kontrates midis autoritetit kontraktues dhe te kontraktuarit
 1. Pergatitje e specifikimeve teknike te pajisjeve qe kerkohen te prokurohen.
 2. Pergatitje e dokumentacionit te prokurimit single tender, local tender, national tender and international tender ne perputhje me PRAG rules.
 3. Pergatitje e dokumentacionit per vleresimin e ofertave deri ne fazen e lidhjes se kontrates midis autoritetit kontraktues dhe te kontraktuarit
 4. Pergatitje e dokumentacionit per marrjen ne dorezim te pajisjeve.
 1. Pergatitje e specifikimeve teknike dhe preventivave per works
 2. Pergatitje e dokumentacionit per zhvillimin e prokurimit : single tender, local tender, national tender and international tender.
 3. Pergatitje e dokumentacionit per vleresimin e ofertave deri ne fazen e lidhjes se kontrates midis autoritetit kontraktues dhe te kontraktuarit
 4. Pergatitje e dokumentacionit per marrjen ne dorezim te punimeve sipas rregullave te PRAG

Per institucionet private

 1. Konsulence per pergatitje ofertash per te marre pjese ne prokurimet per fonde financimi nga Komuniteti Evropian.
 2. Pergatitje te ofertave teknike dhe financiare per prokurimet single tender, local tender, national tender dhe international tender.
 3. Pergatitje e dokumentave mbeshtetese te ofertave
 4. Konsulence per negocim te kontratave perpara nenshkrimit.